Usługi IT

Projektujemy i wdrażamy in­tu­icyj­ny sys­tem elek­tro­nicz­ne­go obie­gu do­ku­mentów, które uspraw­niają pracę fir­my i wszyst­kie co­dzien­ne czyn­ności z ja­ki­mi muszą mie­rzyć się jej pra­cow­ni­cy. Proponowane rozwiązania po­zwa­lają za­oszczędzić czas i pie­niądze, łatwo zarządzać do­ku­men­ta­mi i spra­wo­wać nad nimi kon­trolę. Nasze systemy dedykujemy głównie organizacjom posiadającym wdrożone systemy zarządzania oparte o normy z rodziny ISO, które:

  • chcą ograniczyć straty czasu i ryzyko utraty dokumentów wynikające z tradycyjnego ich obiegu
  • są zainteresowane wdrożeniem systemu obiegu dokumentów, ograniczając jednocześnie koszty jakie się z tym wiążą
  • są mobilne i potrzebują łatwego i szybkiego dostępu do niezbędnych danych.

Bardzo ważnym aspektem naszej przewagi konkurencyjnej jest dobór odpowiednich narzędzi informatycznych i infrastruktury sprzętowej.

 

Dane firmy

NCES Centrum Usług Eksperckich

e-mail info@nces.pl

Dział Usług Eksperckich

tel. 519 530 370

Dział Szkoleń

tel. 519 530 380

 

 

Mapa dojazdu