RODO

W związku z realizacją działalności biznesowej niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych, zatem informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych naszych kontrachentów jest NCES Centrum Usług Eksperckich Marcin Filipkowski (dalej: "ADMINISTRATOR"), z siedzibą: ul. Żurawia 71 lok. 2.34, 15-540 Białystok.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Żurawia 71 lok. 2.34, 15-540 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: info[at]nces.pl.

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

4. Przetwarzanie odbywa się w celu nawiazywania i bieżącej współpracy, wystawienia faktury oraz płatności, itp.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator przekaże dane osobowe na podstawie przepisów prawa organom kontrolnym, m.in. skarbowym.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 6 lat zgodnie z przepisami prawa.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.